Rozwój i inwestycje

RPOWP

RPOWP Poddziałanie 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu

www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Celem poddziałania 1.2. jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych innowacyjnych firm oraz podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Tworząc region atrakcyjny dla inwestycji planuje się wesprzeć działania zmierzające do powstania nowych oraz podniesienia jakości istniejących terenów inwestycyjnych, zintegrowanej promocji regionu oraz wzrostu aktywności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. W ramach Poddziałania 1.2.2. dofinansowanie skierowane będzie na tworzenie terenów wystawienniczych, udział w imprezach targowo-wystawienniczych, udział w misjach, realizację kampanii reklamowych promujących region w kraju i za granicą oraz promocję wspólnej marki inicjatyw klastrowych i powiązań kooperacyjnych. Branże wskazane jako priorytetowe z perspektywy rozwoju województwa to: przemysł spożywczy, przemysł drzewny i meblarski, przemysł maszynowy i jachtowy (szkutniczy), turystyka, bieliźniarstwo i budownictwo. Branże te zostały określone na podstawie zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 oraz Raportu Rozwój Struktur Klastrowych w Polsce Wschodniej.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania

Z ubiegania się o wsparcie w ramach działania, zgodnie z art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wyłączeni są Beneficjenci, którzy środki publiczne:

• wykorzystywali niezgodnie z przeznaczeniem

• wykorzystywali z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184

• pobierali nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych wykluczona jest pomoc:

1) udzielana w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198);

2) udzielana na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwanego dalej „TWE";

3) udzielana w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do TWE w następujących przypadkach:

 1. kiedy wysokość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,

b) kiedy udzielenie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

4) udzielana na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, to jest pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

5) uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

6) udzielana podmiotom prowadzącym działalność w sektorze węglowym w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2 str. 170);

7) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego udzielana podmiotom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.

O dofinansowanie w ramach konkursu ubiegać się mogą następujące typy Beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego,

 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jst,

 • Agencje, fundacje i stowarzyszenia,

 • Samorząd gospodarczy,

 • Przedsiębiorstwa ( jedynie w przypadku projektów dot. Udziału w imprezach targowo- wystawienniczych oraz misjach gospodarczych w kraju i zagranicą)

 • Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów reprezentowanych przez lidera,

 • Zinstytucjonalizowane inicjatywy klastrowe,

 • Zinstytucjonalizowane powiązania kooperacyjne.

Szczegółowe warunki:

1. Wsparcie otrzymają podmioty z terenu województwa podlaskiego, tzn. posiadające na terenie województwa swoją siedzibę.

2. Beneficjent może otrzymać wsparcie maksymalnie na dwie imprezy (tj. targi, wystawy, misje) w ciągu jednego roku kalendarzowego.

3. W misji gospodarczej musi uczestniczyć co najmniej 10 podmiotów.

7 . Porozumienie powinno regulować przede wszystkim kwestie odpowiedzialności stron, partycypacji w budżecie projektu oraz sposób finansowania przedsięwzięcia. Z uwagi na konieczność zapewnienia przejrzystości pomocy publicznej udzielanej w ramach RPOWP, już na etapie składania wniosku o dofinansowanie konieczne jest posiadanie i dołączenie w formie załącznika stosownej umowy/porozumienia. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż każdy z członków porozumienia stając się Beneficjentem pomocy publicznej musi zostać zweryfikowany pod kątem możliwości jej uzyskania, a zatem takie załączniki jak:

Przykładowe rodzaje projektów oraz beneficjenci poddziałania 1.2.2:

 • Budowa, rozbudowa, modernizacja terenów targowo-wystawienniczych,

 • Udział w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą,

 • Organizacja i udział w misjach gospodarczych w kraju i zagranicą,

 • Realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i zagranicą,

 • Badania, analizy i ocena potencjału inwestycyjnego/exportowego regionu,

 • Działania promujące wspólną markę powiązań kooperacyjnych/inicjatyw klastrowych.

Minimalna/maksymalna wartość projektów:

Projekty dotyczące budowy, rozbudowy, modernizacji terenów targowo-wystawienniczych min. 1 mln kosztów kwalifikowanych/ max. 50 mln zł. kosztów kwalifikowanych, pozostałe projekty bez ograniczeń. Min./max. kwota wsparcia dla projektów dotyczących budowy, rozbudowy, modernizacji terenów targowo-wystawienniczych -max 1 mln. zł., dla pozostałych min. 8 tys. Max w przypadku:

- udziału w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą - 60 tys. Zł/ jeden podmiot,

- udziału w misjach gospodarczych w kraju i zagranicą -8 tys. zł./ na jednego uczestnika,

- realiacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i zagranicą - 500 tys. zł.,

- badan, analiz, oceny oraz strategii marketingowych potencjału inwestycyjnego/exportowego regionu - 50 tys. zł. ,

- działań promujących wspólną markę powiązań kooperacyjnych/ inicjatyw klastrowych - 500 tys. zł.

 

Pomoc skierowana jest do wszystkich sektorów z wyłączeniem:

- projektów faworyzujących towary produkcji krajowej na niekorzyść towarów importowanych,

- działalności w sektorze drogowego transportu towarowego (zakup środków transportu),

- działalności w sektorze węgla kamiennego,

- przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

- przedmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z decyzji KE.

Kolejną grupą, która jest wyłączona dla de minimis to:

- przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i przedsiębiorstwa działające w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE;

- przetwarzania i wprowadzenia do obrotu rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom produktów;

- pomocy udzielanej dla działalności związanej z wywozem (ilość produktów), siecią dystrybucji, bieżącymi wydatkami.

Tryb naboru wniosków do działania 1.2 odbywa się w formie indywidualnej i konkursowej.

 

RPOWP Działanie 1.4- Wsparcie inwestycje przedsiębiorstw

www.rpowp.wrotapodlasia.pl

*Poddziałanie 1.4.1 -Mikroprzedsiębiorstwa

 

Celem podziałania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych.

Projekty te, oprócz przynoszących bezpośrednio korzyści przedsiębiorstwu w postaci rozszerzenia sprzedaży istniejących produktów, redukcji ryzyka, rozwoju nowych rodzajów działalności, obniżenia kosztu procesu, skrócenia czasu procesu powinny również przynosić pewne korzyści społeczne takie jak redukcja bezrobocia. Kluczowym z punktu widzenia regionu jest aby przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia inwestycji miały szanse na uzyskanie pozycji konkurencyjnej nie tyle na poziomie województwa, co w stosunku do przedsiębiorstw z terenu kraju czy świata. Jednym z głównych założeń działania jest również wzrost innowacyjności MSP oraz w dłuższej perspektywie wzrost innowacyjności gospodarki regionu. Innowacyjność oraz wykorzystywane technologie mające coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całej gospodarki, stają się również nową, pozacenową formą konkurowania.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania

Mikroprzedsiębiorcy - zgodnie z definicją w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.U. UE L Nr 214 z dnia 9.8.2008, s. 3) - z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS.

Zestawienie rodzajów działalności gospodarczej wyłączonych ze wsparcia

w ramach Działania 1.4 - Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw RPOWP

2007-2013 według kodów PKD znajduje się w dokumentacji konkursowej.

 

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z:

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub

- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

 

Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.

Przykłady:

- Realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację.

- Nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej.

- Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej.

- Utworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z:

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub

- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

 

Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.

Przykłady:

- Realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację.

- Nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej.

- Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej.

- Utworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną

Innowacyjność w przedsiębiorstwie to przede wszystkim rozwój i większa konkurencyjność, ale także zwiększone ryzyko operacyjne, co wymaga wsparcia ze środków publicznych. Podstawowym celem wsparcia jest zapewnienie minimalnego poziomu innowacyjności projektów. Projekty zgłaszane przez Wnioskodawców powinny dotyczyć wprowadzanej przez nich innowacji produktowej, procesowej bądź technologicznej.

Przez innowację należy rozumieć prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług/oferty przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie unowocześnionego procesu dystrybucji. Tym samym innowacją jest wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu/towaru/usługi, procesu, technologii, marketingu lub organizacji. Działalność innowacyjna to szereg działań o charakterze naukowo-badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych produktów i procesów. Niektóre z tych działań są innowacyjne same w sobie, inne zaś mogą nie zawierać elementu nowości, lecz są niezbędne do opracowania i wdrożenia innowacji.

 

Rodzaje innowacji:

- innowacja produktowa - dotyczy wyrobów (produktów). To wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo albo na rozszerzeniu oferty o zupełnie nowy produkt. Innowacja musi objąć znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz funkcjonalności. Produkt nowy pod względem technologicznym jest to produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych. Innowacje tego typu mogą wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub też na wykorzystaniu nowej wiedzy. Sam termin „produkt" należy rozumieć w ujęciu, obejmującym zarówno towary jaki i usługi.

- innowacja procesowa - to wdrożenie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji albo dystrybucji produktów. Mogą się z tym wiązać zmiany w zakresie sprzętu, zasobów ludzkich, metod pracy lub kombinacja tych zmian.

- innowacja technologiczna - to zmiany w stosowanych przez organizację metodach wytwarzania, a także w sposobach docierania z produktem do odbiorców. Metody te mogą polegać na dokonywaniu zmian w urządzeniach lub w organizacji produkcji, mogą też stanowić połączenie tych dwóch rodzajów zmian lub być wynikiem wykorzystania nowej wiedzy. Mogą mieć one na celu produkcje lub dostarczenie nowych lub udoskonalonych produktów, które nie mogłyby być wytworzone czy też dostarczone przy pomocy metod konwencjonalnych. Celem takich metod może być także zwiększenie efektywności produkcji lub dostarczenie istniejących produktów.

Innowacyjne rozwiązanie może być wynikiem własnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami lub może być wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, know-how. Można je nabyć poprzez: zakup patentu (jeśli nowa technologia stanowi wynalazek zarejestrowany w Urzędzie Patentowym), względnie zakup pierwszeństwa albo prawa do uzyskania patentu, umowę licencyjną (sublicencyjną) na korzystanie z nowej technologii zarejestrowanej w Urzędzie Patentowym, a także umowę know-how, na podstawie której nabywane jest uprawnienie do korzystania ze stanowiącej tajemnicę przedsiębiorcy nowej technologii, nie będącej wynalazkiem, a stanowiącej określoną wiedzę technologiczną.

 

Wartości projektów

Minimalna wartość projektu to 30 000 zł wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna - bez ograniczeń.

Wyjątek: W przypadku inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym, tj. projektów, w których wykorzystano rozwiązania stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata - max. kwota wydatków kwalifikowalnych 8 mln. zł.10

 

Kwota i poziom dofinansowania oraz wkład własny Beneficjenta

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi odpowiednio:

70% - Mikroprzedsiębiorstwa

50% - MSP działające w sektorze transportu

50% - MSP w przypadku pomocy de minimis

Maksymalna kwota wsparcia w przypadku mikroprzedsiębiorstw wynosi 500 000 zł.

 

Poddziałanie 1.4.2 -Małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Opis Poddziałania 1.4.2.

Głównym celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych.

Projekty te, oprócz przynoszących bezpośrednio korzyści przedsiębiorstwu w postaci rozszerzenia sprzedaży istniejących produktów, redukcji ryzyka, rozwoju nowych rodzajów działalności, obniżenia kosztu procesu, skrócenia czasu procesu powinny również przynosić pewne korzyści społeczne takie jak redukcja bezrobocia.

Kluczowym z punktu widzenia regionu jest aby przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia inwestycji miały szanse na uzyskanie pozycji konkurencyjnej nie tyle na poziomie województwa, co w stosunku do przedsiębiorstw z terenu kraju czy świata.

Jednym z głównych założeń działania jest również wzrost innowacyjności MSP oraz w dłuższej perspektywie wzrost innowacyjności gospodarki regionu. Innowacyjność oraz wykorzystywane technologie mające coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całej gospodarki, stają się również nową, pozacenową formą konkurowania. Dynamika zmian technologicznych oraz tempo powstawania innowacji wymusza na przedsiębiorcach ciągłe inwestowanie. Małe i średnie firmy rozpoczynające swoją działalność gospodarczą często rezygnują z nakładów na inwestycje w innowacje ze względu na brak środków finansowych oraz trudności z otrzymaniem wsparcia od instytucji komercyjnych.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania

Mali i średni przedsiębiorcy - zgodnie z definicją w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. U. UE L Nr 214 z dnia 9.8.2008, s. 3)

W przypadku projektów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną ze wsparcia w Działaniu 1.4 RPOWP wyłączone są mikro i małe przedsiębiorstwa, które działają krócej niż 12 miesięcy licząc od dnia rejestracji działalności gospodarczej w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców.

W celu uniknięcia podwójnego finansowania wsparcie inwestycyjne w ramach Działania nie będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego okresu karencji (2 lata - od dnia podpisania umowy z Beneficjentem o dofinansowanie projektu z PO KL do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWP) podmiotom, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie EFS (warunek dotyczy projektów realizowanych w ramach programów w perspektywie 2007-2013).

Przedsiębiorstwa objęte sekcją „Q" schematu PKD wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz.1885) mogą ubiegać się o wsparcie jedynie wtedy gdy świadczone przez nich usługi nie są całkowicie objęte finansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z ubiegania się o wsparcie w ramach działania, zgodnie z art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wyłączeni są Beneficjenci, którzy środki publiczne:

??wykorzystywali niezgodnie z przeznaczeniem

??wykorzystywali z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184

??pobierali nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

 

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z:

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub

- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

 

Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.

Przykłady:

- Realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację.

- Nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej.

 

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z:

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub

- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

 

Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.

Przykłady:

- Realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację.

- Nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej.

- Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej.

- Utworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną2.

Innowacyjność w przedsiębiorstwie to przede wszystkim rozwój i większa konkurencyjność, ale także zwiększone ryzyko operacyjne, co wymaga wsparcia ze środków publicznych. Podstawowym celem wsparcia jest zapewnienie minimalnego poziomu innowacyjności projektów. Projekty zgłaszane przez Wnioskodawców powinny dotyczyć wprowadzanej przez nich innowacji produktowej, procesowej bądź technologicznej.

Przez innowację należy rozumieć prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług/oferty przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie unowocześnionego procesu dystrybucji. Tym samym innowacją jest wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu/towaru/usługi, procesu, technologii, marketingu lub organizacji. Działalność innowacyjna to szereg działań o charakterze naukowo-badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych produktów i procesów. Niektóre z tych działań są innowacyjne same w sobie, inne zaś mogą nie zawierać elementu nowości, lecz są niezbędne do opracowania i wdrożenia innowacji.

 

Rodzaje innowacji:

- innowacja produktowa - dotyczy wyrobów (produktów). To wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo albo na rozszerzeniu oferty o zupełnie nowy produkt. Innowacja musi objąć znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz funkcjonalności. Produkt nowy pod względem technologicznym jest to produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych. Innowacje tego typu mogą wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub też na wykorzystaniu nowej wiedzy. Sam termin „produkt" należy rozumieć w ujęciu, obejmującym zarówno towary jak i usługi.

- innowacja procesowa - to wdrożenie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji albo dystrybucji produktów. Mogą się z tym wiązać zmiany w zakresie sprzętu, zasobów ludzkich, metod pracy lub kombinacja tych zmian.

- innowacja technologiczna - to zmiany w stosowanych przez organizację metodach wytwarzania, a także w sposobach docierania z produktem do odbiorców. Metody te mogą polegać na dokonywaniu zmian w urządzeniach lub w organizacji produkcji, mogą też stanowić połączenie tych dwóch rodzajów zmian lub być wynikiem wykorzystania nowej wiedzy. Mogą mieć one na celu produkcje lub dostarczenie nowych lub udoskonalonych produktów, które nie mogłyby być wytworzone czy też dostarczone przy pomocy metod konwencjonalnych. Celem takich metod może być także zwiększenie efektywności produkcji lub dostarczenie istniejących produktów.

Innowacyjne rozwiązanie może być wynikiem własnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami lub może być wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, know-how, usługi o charakterze technicznym, marketingowym, organizacyjnym, szkoleniowym etc.) lub materialnej (maszyny i urządzenia o podwyższonych parametrach).

Kryteria oceny innowacyjności. Ocena w ramach tego kryterium będzie opierała się na informacjach Wnioskodawcy zawartych we wniosku aplikacyjnym pod warunkiem jednak, że będą one uzasadnione. Dodatkowo Wnioskodawca powinien wypełnić stosowne oświadczenie załączone do dokumentacji konkursowej. Kryterium „innowacyjność projektu" jest jednym z kryteriów merytoryczno-technicznych szczegółowych (różnicujących) za które można uzyskać maksymalnie 32 punkty. Warunkiem przyznania punktów jest stwierdzenie, że innowacja jest istotnym i niezbędnym elementem, o który oparto całą koncepcję przedsięwzięcia. Zastosowana progresywna skala ma promować projekty wysoce innowacyjne. Dobór różnych cech innowacyjności pozwala w równy sposób traktować przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze. Wnioskodawca powinien poprzeć informacje zawarte we wniosku stosowymi załącznikami (np. kopiami umów, certyfikatów lub patentów, oświadczeniami producentów lub dostawców etc.). W biznes planie powinna być zawarta analiza rynku przeprowadzona przez Wnioskodawcę dotycząca konkurencji na rynku regionalnym lub/i krajowym.

Definicja nowych technologii

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej zawiera definicję nowych technologii. Za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, która to wiedza umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prace rozwojowe nabyte przez podatnika od jednostek naukowych. Ujmując rzecz inaczej - nowe technologie to wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, przede wszystkim licencji,

 

praw do wynalazków, w tym patentów oraz know-how. Można je nabyć poprzez: zakup patentu (jeśli nowa technologia stanowi wynalazek zarejestrowany w Urzędzie Patentowym), względnie zakup pierwszeństwa albo prawa do uzyskania patentu, umowę licencyjną (sublicencyjną) na korzystanie z nowej technologii zarejestrowanej w Urzędzie Patentowym, a także umowę know-how, na podstawie której nabywane jest uprawnienie do korzystania ze stanowiącej tajemnicę przedsiębiorcy nowej technologii, nie będącej wynalazkiem, a stanowiącej określoną wiedzę technologiczną.

 

Wartości projektów

Minimalna wartość projektu to 100 000 zł wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna - bez ograniczeń.

Wyjątek: W przypadku inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym, tj. projektów, w których wykorzystano rozwiązania stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata - maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż 8 mln zł.

 

 

 

Kwota i poziom dofinansowania oraz wkład własny Beneficjenta

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi odpowiednio:

70% - Małe przedsiębiorstwa

60 % - Średnie przedsiębiorstwa

50% - MSP działające w sektorze transportu

50% - MSP w przypadku pomocy de minimis

Maksymalna kwota wsparcia w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wynosi

4 000000 zł.

 

Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi odpowiednio:

30% - Małe przedsiębiorstwa

40% - Średnie przedsiębiorstwa.

50% - MSP działające w sektorze transportu

Maksymalna intensywność pomocy w przypadku kosztów tzw. instrumentu elastyczności (cross-finnancing) wynosi odpowiednio:

45 % - w przypadku małego przedsiębiorcy

35 % - w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Intensywność pomocy może ulec zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, jeżeli szkolenie jest przeznaczone dla pracowników w gorszym położeniu i pracowników niepełnosprawnych.

 

 

RPOWP Działanie 3.2 -Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstwa z branży turystycznej

 

www.rpowp.wrotapodlasia.pl

 

*Poddziałanie 3.2.1 -Mikroprzedsiębiorstwa

*Podziałanie 3.2.2- Małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Opis Działania 3.2

Celem horyzontalnym działania jest wzmocnienie branży turystycznej województwa poprzez wsparcie projektów rozwojowych przedsiębiorstw.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania

Z ubiegania się o wsparcie w ramach działania, zgodnie z art. 211 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) wyłączeni są beneficjenci, którzy środki publiczne:

??wykorzystywali niezgodnie z przeznaczeniem

 

??wykorzystywali z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 (Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

 

??pobierali nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

 

O dofinansowanie w ramach konkursu ubiegać się mogą następujące typy Beneficjentów:

Mikroprzedsiębiorcy - zgodnie z definicją w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. U. UE L Nr 214 z dnia 9.08.2008 r. s.3)

Z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS.

Mali i średni przedsiębiorcy - zgodnie z definicją w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za

zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. U. UE L Nr 214 z dnia 9.08.2008 r. s.3)

Ze wsparcia w Działaniu 3.2 RPOWP wyłączone są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa świadczące usługi drogą elektroniczną, które działają krócej niż 12 miesięcy licząc od dnia rejestracji działalności gospodarczej w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców.

Ze wsparcia w ramach Działania 3.2 RPOWP wyłączeni są również mikroprzedsiębiorcy objęci pomocą w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w 3 Osi priorytetowej PROW.

 

Wyjątek:

Jeżeli siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku projektów związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do:

• gminy wiejskiej, albo

• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo

• gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.

 

wówczas w ramach RPOWP wsparcie dla mikroprzedsiebiorstw może być udzielone na następujących zasadach:

1) wsparcie na wsi w zakresie działalności wykraczającym poza zakres PKD w rozporządzeniu MRiRW

2) wsparcie na wsi dla projektów tworzących miejsca pracy (komplementarnie do PROW) o wartości powyżej 300 tys. PLN.

 

Dodatkowo w przypadku projektów zlokalizowanych na obszarach objętych interwencją PROW pomoc może być udzielona wtedy, gdy mikroprzedsiębiorca nie może już skorzystać ze wsparcia z PROW tj.:

• w przypadku wykorzystania limitu maksymalnej kwoty wsparcia na jednego przedsiębiorcę oraz

• w przypadku wyczerpania się alokacji na działanie przeznaczonej na okres 2007-2013

 

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z:

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów,

- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

 

Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.

Przykłady (projekty powinny dotyczyć lokalnej i regionalnej infrastruktury turystycznej):

 

- Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej.

- Nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej.

- Stworzenie unikatowej oferty turystycznej w skali regionu lub kraju.

- Utworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną.

Wartości projektów

W przypadku mikroprzedsiębiorstw - minimalna wartość projektu to 30 000 zł,

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw - minimalna wartość projektu to 100 000 zł.

Maksymalna wartość projektu - bez ograniczeń.

Kwota i poziom dofinansowania oraz wkład własny Beneficjenta

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi odpowiednio:

70% - Mikro i Małe przedsiębiorstwa

60% - Średnie przedsiębiorstwa

50% - MSP w przypadku pomocy de minimis

Maksymalna kwota wsparcia wynosi w przypadku:

Mikroprzedsiębiorstwa:

- max. kwota wsparcia 500 tys. zł.

- max. kwota wsparcia 4 mln zł - w przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność gospodarczą w branży turystycznej od co najmniej 24 miesięcy;

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa - max. kwota wsparcia 4 mln zł.

 

RPOWP Działanie 6.1 -Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

www.rpowp.wrotapodlasia.pl

 

Celem głównym Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej.

Oś wdrażana jest przez trzy Działania:

Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji,

Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej,

Działanie 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego.

 

Niniejszy konkurs dotyczy wyłącznie Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące infrastruktury edukacyjnej na poziomie przedszkolnym. Nadrzędnym celem Działania 6.1. jest stworzenie warunków koniecznych do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Wiąże się to ze wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na każdym poziomie w tym także poziomie przedszkolnym.

Realizacja Działania przyczyni się do wzmocnienia roli poszczególnych szczebli edukacji w regionie. Rozwój szkolnictwa na niższym poziomie ma znaczenie dla poprawy szans edukacyjnych oraz ułatwia naukę na kolejnym poziomie. Zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej sprzyjać będzie m.in. poprawie jakości kształcenia i dostępu do edukacji. W zakresie wsparcia edukacji przedszkolnej preferowane będą projekty dotyczące wykorzystania istniejących obiektów po likwidowanych szkołach podstawowych na obszarach wiejskich, prowadzące do ich adaptacji na cele przedszkolne.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania

Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów w ramach Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej Beneficjentami mogą być następujące typy podmiotów:

1) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;

2) Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w świetle przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);

3) Podmioty wchodzące w skład systemu oświaty w myśl przepisów Ustawy o systemie oświaty;

4) Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

5) Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty, wychowania i sportu.

6) Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów reprezentowanych przez Lidera.

 

Z ubiegania się o wsparcie, zgodnie z art. 211 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. od dnia 01.01.2010 r. art. 207 Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1240) wyłączeni są Beneficjenci, którzy środki publiczne:

 • wykorzystywali niezgodnie z przeznaczeniem

 • wykorzystywali z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 w/w Ustawy

 • pobierali nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

 

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji w ramach projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej na poziomie przedszkolnym przewiduje się wsparcie następujących typów projektów:

1. Budowa (rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa, remont przedszkoli i ich wyposażenie ściśle związane z celem edukacyjnym (termomodernizacja możliwa tylko jako element szerszego projektu);

2. Przebudowa, remont, adaptacja budynków na cele dydaktyczne i ich wyposażenie ściśle związane z celem edukacyjnym;

3. Dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych jako jeden z elementów projektu;

4. Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt 1-3 nie przekraczające 20% kosztów kwalifikowalnych projektu;

5. Informatyzacja tylko dla celów dydaktycznych.

 

Wartość projektu i kwota dofinansowania

Minimalna i maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.

Maksymalna kwota wsparcia projektu: 400 000 PLN.

design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.