Działania i projekty infrastrukturalne oraz granty WSAP

Opis

  • w ramach ZPORR na lata 2004-2006 (Poddziałanie 1.3.1); okres realizacji: od 2007.06.04 do 2007.07.09; wartość projektu: 252204,81PLN; numer projektu: Z/2.20/I/1.3.1/17/06; tytuł: "Zakup i montaż sprzętu informatycznego niezbędnego do rozszerzenia oferty dydaktycznej WSAP im. St. Staszica w Białymstoku z zakresu wykorzystania IT w administracji publicznej"; bezpośrednim celem projektu było włączenie do programów dydaktycznych uczelni zajęć związanych z wdrażaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w funkcjonowaniu służb publicznych i administracji publicznej, takich jak stosowanie systemów informacyjnych CEPIK, PESEL, WON oraz wdrażanie zintegrowanych z UE systemów takich jak VIS, CIS, SIS, SISII, czy też zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania przestrzenią i polityką inwestycyjną przez jednostki samorządu terytorialnego, a także wdrażanie, stosowanie i rozwój IT w takich służbach publicznych jak opieka zdrowotna, ubezpieczenia społeczne, ochrona środowiska i rozwój turystyki; celem projektu był również rozwój bazy dydaktycznej i stworzenie warunków niezbędnych do rozszerzenia oferty dydaktycznej o produkt innowacyjny w północnowschodniej Polsce - 'Microsoft IT Academy'; realizacja projektu wykazała osiągnięcie założonych rezultatów, czyli m.in. zwiększenie liczby godzin dydaktycznych realizowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, poprawie uległy warunki prowadzenia badań z wykorzystaniem IT oraz warunki realizowania procesu dydaktycznego oparte o nowe programy nauczania, wzrosła liczba osób korzystających z Internetu na terenie Uczelni;
  • z EFS w ramach ZPORR na lata 2004-2006 (Działanie 2.1), budżetu państwa oraz środków własnych WSAP im. S. Staszica w Białymstoku; okres realizacji: 2005.09.31-2007.01.31; wartość projektu: 633561,82PLN; numer projektu: Z/2.20/II/2.1/43-2/05; tytuł: "Na Podlasiu mówimy w językach europejskich"; wielkość grupy docelowej: 515 osób pracujących z obszaru powiatu białostockiego ziemskiego i miasta Białystok, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe; celem strategicznym było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkowstwa w UE; podstawowym celem było nabycie umiejętności posługiwania się maksymalnie dwoma wybranymi językami obcymi w stopniu podstawowym, zwiększenie sprawności komunikacji w językach obcych na poziomie ponadpodstawowym oraz wzrost ilości osób, które uzyskają certyfikat językowy TELC, który jest oficjalnie uznawany przez administrację RP, jako potwierdzenie znajomości języka; realizacja projektu wykazała osiągnięcie założonych rezultatów zarówno twardych, jak i miękkich, takich jak liczba pracujących studentów która ukończyła kurs przygotowawczy do TELC, liczba uczestników, która ukończyła wybrane przez siebie kursy językowe przygotowujące do TELC, liczba osób, które podwyższyły znajomość przynajmniej jednego języka obcego oraz rozwinęły zdolności komunikacyjne.
  • z EFS w ramach ZPORR na lata 2004-2006 (Działanie 2.1); okres realizacji: 2006.08.01-2007.07.31; wartość projektu: 412020,00PLN; numer projektu: Z/2.20/II/2.1/39/06; tytuł projektu: "Na Podlasiu mówimy w językach europejskich II"; wielkość grupy docelowej: 390 dorosłych osób pracujących z obszaru województwa podlaskiego zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy; celem ogólnym projektu było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Podlasia do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkowstwa w UE, zaś bezpośrednim celem projektu podniesienie poziomu znajomości wybranego języka obcego przez uczestników projektu, rozwinięcie sprawności konwersacji w wybranym języku oraz poznanie specjalistycznego słownictwa przez uczestników modułów specjalistycznych; realizacja projektu wykazała osiągnięcie założonych rezultatów zarówno twardych jak i miękkich, gdzie zakładana liczba uczestników ukończyła wybrane przez siebie kursy językowe, zakładana liczba uczestników podwyższyła znajomość jednego języka obcego oraz rozwinęła zdolności komunikacyjne, zakładana liczba uczestników nauczyło się bardziej efektywnie korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, a także wzrosło poczucie własnej wartości, wiara we własne siły oraz mobilność zawodowa.
  • w ramach ZPORR na lata 2004-2006 (Poddziałanie 1.3.1) oraz środków własnych WSAP im. S. Staszica w Białymstoku; okres realizacji: 2007.08.20-2007.12.03; wartość projektu: 613657,64PLN; numer projektu: Z/2.20/I/1.3.1/19/06; tytuł projektu: "Zakup i montaż sprzętu do tłumaczeń symultanicznych oraz prowadzenia wykładów na odległość (e-learning) we WSAP"; podstawowym celem było umożliwienie prowadzenia wykładów na odległość i ich symultanicznego tłumaczenia, co pozwoliło studentom korzystać z wiedzy wybitnych przedstawicieli świata nauki europejskiej i światowej oraz rozwijać się naukowo, a także utworzenie Centrum Konferencyjnego, które służyć ma mieszkańcom regionu, a studentom pomoże w rozwoju naukowym; projekt jest w trakcie rozliczenia przy założeniu osiągnięcia rezultatów m.in. takich jak zwiększenie liczby godzin dydaktycznych realizowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, poprawa warunków prowadzenia badań z wykorzystaniem IT, poprawa warunków realizowania procesów dydaktycznych opartych o nowe programy nauczania.
  • Program Interreg III A Polska - Białorus - Ukraina (Działanie 2.1.) otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 226847,96 PLN na realizację projektu pt. "Studia podyplomowe - mostem dla współpracy w dziedzinie edukacji i kultury pogranicza" (nr umowy: IG-2004/PL/UB/2.20/2.1/U-11/06). W ramach tego projektu 26 słuchaczy z Białorusi uczestniczy w roku akademickim 2005/2006 w rocznych studiach podyplomowych z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej oraz funkcjonowania administracji samorządowej w państwie demokratycznym. Łączna kwota projektu: 302464,08 PLN Nr projektu : NEB/PL/PDL/2.1/05/169.
  • WSAP był również partnerem w projekcie pn. "Rozprzestrzenianie zbiorowej etyki i odpowiedzialności poprzez sieć publicznych przedsiębiorstw"- DISCERNO. Głównym celem projektu finansowanego bezpośrednio przez Komisję Europejską jest promocja wspólnej społecznej odpowiedzialności (CRS) z uwzględnieniem inwestycji w infrastrukturę społeczną, produkcję, konsumpcję w małych i średnich przedsiębiorstwach publicznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wsparcie tych przedsiębiorstw przy uwzględnianiu zasad CRS w ich codziennym procesie podejmowania decyzji, jak również poprzez opracowanie ekspertyz i rozwijanie wymiany informacji na temat usług publicznych w warunkach stabilnej gospodarki. Założenia projektu są spójne z polityką UE oraz OECD, tym samym projekt może ukonstytuować międzynarodowe kryteria pomocy europejskim rządom oraz przedsiębiorstwom publicznym w poprawie sposobu wykonywanych przez te podmioty funkcji.
  • PHARE 2000 - Program Rozwój Zasobów Ludzkich - „Promowanie postaw przedsiębiorczości w szkołach średnich", woj. podlaskie - PL0008.02.01.003 - projekt finansowany ze środków Programu Unii Europejskiej PHARE oraz ze środków budżetu państwa. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku wygrała przetarg na realizację tego projektu wspólnie z innymi członkami konsorcjum. WSAP w ramach projektu odpowiada za realizację studiów podyplomowych. Czas trwania projektu grudzień 2002-luty 2004. Kwota: 464 tys. euro.
  • PHARE 2000 - Program Szkolenia i Poradnictwo Biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem" („Human Resources Development - Training and Business Counselling for Persons Threatened by Unemployment" EuropeAid/112492/SV/D/PL). Projekt ten finansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej PHARE 2000 oraz ze środków budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. WSAP odpowiada za przygotowanie i przeszkolenie doradców zawodowych pracujących na rzecz tego projektu. Czas trwania projektu: 15 miesięcy (grudzień 2002 - luty 2004).
  • Grant z programu Jean Monnet Komisji Europejskiej na realizację projektu „Protection of Human Rights and Economic Freedoms In the EU". Projekt zakłada organizację zajęć, zakup książek i wydanie skryptu dla studentów WSAP w okresie 3 lat (2006-2008). Łączna kwota projektu: 20000,00 euro. Dotacja z Komisji Europejskiej: 14915,00 euro, wkład własny: 5085,00 euro.

Centum Funduszy Europejskich WSAP

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.