Stypendium socjalne

O stypendium

O przyznanie stypendium socjalnego może ubiegać się student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na 1 osobę w rodzinie w 2017 r. nie przekroczył kwoty 1050,00zł netto.

Dochód należy udokumentować w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.

Termin składania wniosków:   do 23 listopada 2018 r.

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć:

Wnioskodawca i wszyscy pełnoletni członkowie rodziny składają OBOWIĄZKOWO:

 1. Zaświadczenia z urzędu skarbowegoczłonków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 r., (brak dochodów w 2016 roku musi zostać potwierdzony przez Urząd Skarbowy), - obowiązkowo dla wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku życia, (w przypadku uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego, z którego wynika, że student bądź członek rodziny nie złożył zeznania za 2017 r. bądź nie figuruje w ewidencji tego urzędu, należy do wniosku dołączyć oświadczenie tego podatnika, że w danym roku nie uzyskał żadnego dochodu i nie rozliczył  się w innym urzędzie skarbowym)
 2. Zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2017 na zasadach zryczałtowanych (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa) – załącznik nr 9. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej zaświadczenie z urzędu skarbowego o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2017 r. zawierające informacje o: roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie; danych podatnika zawierających imię, nazwisko, PESEL; formę opłacanego podatku; wysokość przychodu (nie dochód); stawce podatku; wysokości opłacanego podatku
 3. Zaświadczenie z ZUS  lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku 2017, tych członków rodziny studenta, którzy na zaświadczeniu z urzędu skarbowego mają wykazany dochód,  – załącznik nr 7
 4. Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku 2017 – załącznik nr 10

W przypadku łącznego rozliczania się rodziców z osiągniętego dochodu, student zobowiązany jest przedłożyć odrębne zaświadczenia dla każdego z nich.

Wnioskodawca i członkowie rodziny składają DODATKOWO, jeśli osiągnęli dochód:

1. Poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej:

 • zaświadczenie właściwego organu o dochodach za rok 2017 pomniejszonych odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczpospolitej Polskiej: podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, wydane przez właściwy organ podatkowy kraju, w którym te dochody zostały osiągnięte.

2. Z gospodarstwa rolnego: 

 • zaświadczenie z urzędu gminy, nakaz płatniczy - o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok 2017,
 • kopia umowy dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, 
 • umowa (zawarta w formie aktu notarialnego) o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił za 2017 r. 3399 zł.

3. Z tytułu świadczeń alimentacyjnych:

 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych lub zapłaconych alimentów,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

a) zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów niższych lub wyższych niż zasądzonych w wyroku lub 

b) informację właściwego sądu lub instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, 

 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,
 • decyzja właściwego organu o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych z określeniem ich miesięcznej wysokości.

Uzyskanie nowego dochodu:

 • w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (2017)– ustala się dochód członka rodziny w ten sposób, że uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty. Warunkiem jest, aby dochód ten był uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego;
 • po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (od stycznia 2017) – dochód członka rodziny ustala się na podstawie jego dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. Warunkiem jest, aby dochód był uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego.

Uwzględnia się uzyskanie dochodu z następujących przyczyn:

 1. zakończenie urlopu wychowawczego,
 2. uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, a także wznowienie wykonywania,
 6. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 7.  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Przykładowe dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu: zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o miesięcznej wysokości uzyskanego dochodu za pierwszy pełny miesiąc od momentu uzyskania, decyzja lub oświadczenie w sprawie przyznania renty oraz jej miesięcznej wysokości, w przypadku osiągnięcia dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - oświadczenie wraz z podaniem wysokości zapłaconych składek zdrowotnych, w przypadku osiągnięcia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – oświadczenie

W przypadku utraty dochoduprzez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Należy przedstawić dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu. Przykładowe dokumenty potwierdzające utratę dochodu: dokument określający tę utratę (np. świadectwo pracy, decyzja w sprawie utraty prawa do renty lub zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, PIT-y za 2017 rok).

Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym, zmiana warunków zatrudnienia (zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu), uzyskanie jednorazowej wypłaty np. 13-pensji, nagrody jubileuszowej.

Uwzględnia się utratę dochodu tylko  i wyłącznie z następujących przyczyn:

 1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej, lub zawieszenie jej wykonywania w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 6. utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 7. utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Pozostałe przykładowe dokumenty, niezbędne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka,
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:

a) gdy rodzic nie żyje – kopia aktu zgonu, 

b) gdy rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ubezwłasnowolniony – kopia odpisu wyroku sądu orzekającego pozbawienie władzy rodzicielskiej lub ubezwłasnowolnienie,

c) gdy rodzic jest rozwiedziony lub w separacji – kopia odpisu wyroku sądu w sprawie rozwodu lub separacji,

d) gdy ojciec dziecka jest nieznany - odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie z sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka,
 • w przypadku, gdy nie żyje członek rodziny – akt zgonu,
 • zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie wraz z określeniem wysokości poniesionej opłaty w roku 2017 (należy dołączyć dowód),
 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie, na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia,
 • gdy w rodzinie studenta są dzieci niepełnosprawne, wymagające opieki jednego z rodziców lub dzieci niepełnosprawne powyżej 18 roku życia - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o pobieraniu nauki (studiowaniu) dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia w roku szkolnym 2018/2019,
 • zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki (studiowaniu) rodzeństwa wnioskodawcy do 26 roku życia w roku szkolnym 2018/2019,
 • osoby bezrobotne - zaświadczenie z urzędu pracy,
 • dodatkowe dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej:

a) karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, 

b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1650 z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne samodzielnie w przypadku, gdy:

1. Nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr 13) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

• ukończył 26. rok życia, lub

• pozostaje w związku małżeńskim, lub

• ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

albo

2. Spełnia łącznie następujące warunki:

• posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym oraz

• posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym oraz

• jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1-2, jest wyższy lub równy kwocie 930,35zł netto (1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) oraz

• nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu ((załącznik nr 13).

W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo według powyższej definicji, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa.

W celu ustalenia składu rodziny student składa oświadczenie o osobach wchodzących w skład gospodarstwa domowego - Załącznik nr 8

Źródłem stałego dochodu studenta (małżonka studenta) może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi renta, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. Stałe źródło dochodu studenta oznacza nieprzerwane źródło dochodu przez 12 miesięcy w poprzednim roku kalendarzowym oraz w roku bieżącym (tj. od początku roku kalendarzowego do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej). Obowiązek udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.

 Stypendium nie przysługuje studentowi:

a)  w przypadku, gdy studentowi lub osobie samotnie wychowującej dziecko, tj. rodzicowi studenta, nie zostało zasądzone sądownie świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka (studenta) od drugiego z rodziców, stypendium nie przysługuje, chyba że:
-   rodzice dziecka nie żyją lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
-   ojciec dziecka jest nieznany,
-   powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
-   sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo wymagania dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia niezgodności lub niejasności sytuacji studenta. W uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna i Odwoławcza  Komisja Stypendialna może zażądać doręczenia opinii ośrodka pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta i uwzględnić je w postępowaniu.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, student może otrzymywać stypendia tylko na 1 wybranym przez siebie kierunku studiów).

W związku z powyższym student jest zobowiązany do złożenia: oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów. Oświadczenie to stanowi integralną część wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (Załącznik nr 6).

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów  kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia o których mowa w art. 173 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, chyba że kontynuuje on  studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

 Wnioski można pobrać z ftp://ftp.wsap.edu.pl/stypendia/Wnioski/

Studenci WSAP to ludzie aktywni, kreatywni i zaangażowani

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.