SKU

O projekcie

Celem głównym Projektu jest zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

Wskazane powyżej założenia zostaną osiągnięte poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych, zarówno w obszarach przedmiotów humanistycznych jak i ścisłych, eliminując deficyty edukacyjne i umożliwiając uczniom lepsze przygotowanie do egzaminów maturalnych.

Uczniowie szczególnie zdolni zostaną objęci programem zajęć ukierunkowanych na rozwój talentów, ułatwiających podjęcie studiów na najlepszych uczelniach.

Cykl zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego uwzględnia potrzebę wczesnego kształtowania umiejętności rozumienia mechanizmów rynku pracy, ułatwi uczniom podjęcie decyzji odnośnie przyszłej ścieżki zawodowej, a najzdolniejszym zagwarantuje nabycie praktycznych umiejętności podczas prac stażowych.

W ramach Projektu zostanie również zakupiony sprzęt do pracowni szkolnych,   umożliwiający pracę z uczniem w oparciu o najnowocześniejsze materiały dydaktyczne.

Projekt „Szkoła Konkretnych Umiejętności“ kompleksowo odpowiada na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne szkoły i uczniów, uwzględniając lokalne warunki rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Instytucją Pośredniczącą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Okres realizacji Projektu: od 01.03.2014r. do 31.05.2015r.

Zobacz projekty WSAP finansowane z funduszy UE

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.