Dokumenty i instytucje

Dokumenty i instytucje

Programy pomocowe finansowane z Funduszy Europejskich w latach 2007-2013

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich, z której Polska będzie korzystała w latach 2007-2013, będzie przyznawana w ramach poszczególnych programów pomocowych (tzw. programy operacyjne), które stanowią narzędzia realizacji Narodowej Strategii Spójności.

Każdy z programów pomocowych określa, na jakie typy różnorodnych przedsięwzięć przewiduje się udzielanie wsparcia finansowego, a jednocześnie określa podmioty, które chciałyby ubiegać się o dotacje.

W określeniu możliwych źródeł uzyskania wsparcia oraz ich rodzaju, czy charakteru z pewnością pomoże Państwu portal informacyjny stworzony na potrzeby wszystkich zainteresowanych podmiotów:

"Baza wiedzy o funduszach europejskich"

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji z Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności mogą ubiegać się o dofinansowanie z następujących programów pomocowych:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - PO IG 

Instytucje wdrażające POIG, czyli gdzie szukać informacji o aktualnych konkursach i naborach:

Ośrodek Przetwarzania Informacji (dla poddziałania 1.1.1, działania 1.3) 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dla działań 1.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 8.1, 8.2)

Bank Gospodarstwa Krajowego (dla działania 4.3)

Polska Organizacja Turystyczna (dla działań 6.3, 6.4) 

Ministerstwo Gospodarki (dla działania 4.5, poddziałania 6.2.2, 6.5.2) 

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (dla działań 7.1, 8.3, 8.4) 

Instytucje pośredniczące POIG, czyli instytucje nadrzędne:

Priorytety I-II PO IG

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Wdrożeń i Innowacji

Priorytety III-VI PO IG

Ministerstwo Gospodarki -Departament Funduszy Europejskich 

Priorytet VII PO IG

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Informatyzacji 

Priorytet VIII PO IG

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Społeczeństwa Informacyjnego


Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PO KL

Komponenty centralne:

Priorytet I PO KL - Zatrudnienie i integracja społeczna

Instytucja pośrednicząca:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania EFS 

Instytucje wdrażające:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 

Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Priorytet II PO KL - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Instytucja pośrednicząca:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania EFS 

Instytucje wdrażające:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Ministerstwo Zdrowia - Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

Instytucja pośrednicząca:

Ministerstwo Edukacji Narodowej - Departament Funduszy Strukturalnych 

W ramach Priorytetu III nie wyznaczono instytucji wdrażających.

Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka

Instytucja pośrednicząca:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Wdrożeń i Innowacji 

W ramach Priorytetu IV również nie wyznaczono instytucji wdrażających.

Priorytet V - Dobre rządzenie

W ramach Priorytetu V nie wyznaczono instytucji pośredniczącej.

Instytucje wdrażające:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Administracji Publicznej 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania EFS 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Biuro Dyrektora Generalnego 

Ponadto, poza ww. wymienionymi, każde polskie województwo posiada własny, tzw. regionalny komponent PO KL, w ramach którego o dotacje Unii Europejskiej mogą ubiegać się podmioty z danego województwa. W naszym województwie wyznaczono do tych zadań dwie instytucje:

Priorytety: VI-IX PO KL

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych 

Priorytet VI oraz VIII PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 


Programy Regionalne

Każde polskie województwo posiada własny regionalny komponent programu, który w naszym województwie nosi nazwę „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego" RPOWP. Właśnie w ramach tego Programu o dotacje Unii Europejskiej mogą ubiegać się przedsiębiorcy z naszego województwa. W ramach RPOWP, Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach siedmiu priorytetów:

I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

II. Rozwój infrastruktury transportowej

III. Rozwój turystyki i kultury

IV. Społeczeństwo informacyjne

V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

VI. Rozwój infrastruktury społecznej

VII. Pomoc techniczna

W naszym województwie wyznaczono do tych zadań tylko jedną instytucję:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Zarządzania RPO 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - POIiŚ

Priorytety I-V

Instytucja pośrednicząca:

Ministerstwo Środowiska - Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

Instytucje wdrażające:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Białymstoku 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych 

Priorytety VI-VIII

Instytucja pośrednicząca:

Ministerstwo Infrastruktury - Departament Funduszy UE 

Instytucja wdrażająca:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

Priorytety IX-X

Instytucja pośrednicząca:

Ministerstwo Gospodarki - Departament Funduszy Europejskich 

Instytucje wdrażające:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Ministerstwo Gospodarki - Wydział Wdrażania POIiŚ - Departament Funduszy Europejskich 

Instytut Nafty i Gazu 

Priorytet XI

Instytucja pośrednicząca:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich 

Instytucja wdrażająca:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Priorytet XII

Instytucja pośrednicząca:

Ministerstwo Zdrowia - Departament Funduszy Europejskich 

Instytucja wdrażająca:

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Priorytet XIII

Instytucja pośrednicząca:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Finansowania Szkół Wyższych 

Instytucja wdrażająca:

Ośrodek Przetwarzania Informacji


Program Rozwój Polski Wschodniej - RPW

Instytucja Pośrednicząca:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Instytucja Zarządzająca:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Programów Ponadregionalnych


Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - EWT 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla programów:

Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013:

Polska-Słowacja 

Polska-Brandenburgia 

Południowy Bałtyk 

INTERREG IV C 

Program dla Europy Środkowej 

2.Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013:

Polska-Białoruś-Ukraina

Polska-Litwa -Rosja 

Pomoc Techniczna 2007-2013 - PO PT

Instytucja Zarządzająca:

Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego


Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako fundusze norweskie), pochodzi z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskigo Obszaru  Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Mechanizmy Finansowe link: http://www.eeagrants.org/ związane są z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy umów międzynarodowych kraje EFTA - EOG przyznały bowiem Państwom-beneficjentom (członkom EOG, którzy przystąpili do Unii Europejskiej w 2004 r. i w 2007 r. oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii) wsparcie na lata 2004-2009.

Kolejny okres programowania na lata 2009-2014

Jednym z elementów jest też Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych link: http://www.fbn.opi.org.pl/ jest grantem blokowym wydzielonym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach Priorytetu nr 6: Badania Naukowe. Jego celem jest budowa oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi naukowcami zajmującymi się szeroko pojętą ochroną środowiska i ochroną zdrowia. Rolą Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie, jako Operatora Funduszu jest bezpośrednia współpraca z Beneficjentami, szczególnie w zakresie przeprowadzenia naboru wniosków i ich oceny, podpisywania umów i refundacji środków oraz monitoringu i kontroli realizowanych projektów.


Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów miedzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF).

Biuro Programu

Jednym z elementów Programu jest Polsko-Szwajcarski Program Badawczy wspiera wspólne projekty badawcze, realizowane w partnerstwie przez naukowców z Polski i Szwajcarii.

design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.