Studenci Niepełnosprawni

Aktualności

Nowe Programy PFRON 31-03-2017

PFRON uruchomi trzy nowe programy, będą to:

 • pilotażowy program „ABSOLWENT”,
 • pilotażowy program „PRACA – INTEGRACJA”,
 • program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Program STABILNE ZATRUDNIENIE osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej

Program „Stabilne zatrudnienie”

Realizacja programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” została zaplanowana na 4 lata. Przyjęto założenie, że będzie zatrudnionych co najmniej 2.500 osób niepełnosprawnych na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Adresatami programu są instytucje publiczne (organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej) jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania m.in.:

 • wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobom niepełnosprawnym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
 • szkoleń osób niepełnosprawnych.

Wyboru instytucji publicznych do udziału w programie dokonuje Zarząd PFRON.
Oferty składane są w trybie ciągłym. Z wybranymi instytucjami zawierane są porozumienia. Jednostki organizacyjne instytucji publicznych ujęte w porozumieniach składają wnioski o dofinansowanie w Oddziałach PFRON.

 Program „ABSOLWENT”

Program „ABSOLWENT” ma na celu ułatwienie rozpoczęcia pracy osobom niepełnosprawnym, które mają wykształcenie wyższe lub studiują na ostatnim roku. W ramach realizacji programu, ok. tysiąca osób niepełnosprawnych będzie mieć wdrożoną indywidualną ścieżkę kariery zawodowej. Program zakłada, że co roku ok. 400 adresatów programu zostanie zatrudnionych.

Dofinansowanie mogą otrzymać szkoły wyższe, organizacje pozarządowe oraz partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi. Ze środków przeznaczonych na realizację programu może być udzielona pomoc w ramach:

 • Obszaru A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, w tym:

o    koszty przeprowadzenia diagnozy sytuacji beneficjenta ostatecznego programu;

o    koszty wyznaczenia i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;

o    koszty likwidacji barier transportowych, technicznych, w komunikowaniu
się i w dostępie do informacji, niezbędnych do aktywizacji zawodowej;

 • Obszaru B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:

o    w przypadku zadania 1 - zdobycie uprawnień zawodowych;

o    w przypadku zadania 2:

a.       koszty kursów i szkoleń zawodowych, specjalizacyjnych, uzyskania licencji i certyfikatów zawodowych,

b.      w przypadku kursu i szkoleń zawodowych odbywających się poza miejscem zamieszkania koszty zakwaterowania i wyżywienia,

o    w przypadku zadania 3:

a.       koszty stypendium stażowego (przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy),

b.      koszty wynagrodzenia opiekuna stażu aktywizacyjnego (nie więcej jednak niż równowartość najniższego wynagrodzenia).

 • Obszaru C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia, w szczególności: koszty podjęcia działalności gospodarczej, w tym m.in. koszty pomocy prawnej i wyposażenie stanowiska pracy.

Osoby niepełnosprawne, które uczestniczą w programie w ramach obszarów B i C mogą otrzymać dodatek motywacyjny, jeżeli ponoszą dodatkowe koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem oraz usługą tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej. Dodatek motywacyjny przysługuje w okresie uczestnictwa w programie, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy i nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty zatrudnienia.

Program jest realizowany w trybie konkursów ogłaszanych przez Zarząd PFRON.

Pilotażowy program „PRACA - INTEGRACJA”

Pilotażowy program „PRACA - INTEGRACJA” ma na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy o co najmniej 1.000 osób rocznie.

Program jest realizowany w trzech etapach:

 • znalezienie pracodawców, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% i którzy chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne. Przy czym nowi pracownicy mają być zatrudnieni na co najmniej 18 miesięcy. W wyniku rekrutacji powinien nastąpić wzrost zatrudnienia o przynajmniej 25 etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy);
 • wybranie w drodze otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych;
 • przeprowadzenie konkursów, w celu nagradzania przez PFRON pracodawców, którzy zatrudnią największą liczbę niepełnosprawnych pracowników.

Dofinansowaniem mogą być objęte koszty związane z:

 • rekrutacją i rozpoznaniem potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • uzyskaniem przez osobę niepełnosprawną pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych,
 • zniwelowaniem barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia (m.in.: zakup sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienie asystenta lub trenera pracy, dojazd do pracy),
 • wypłatą dodatku motywacyjnego rekompensującego podwyższone koszty związane z podjęciem aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej,
 • wykorzystaniem innowacyjnych metod pracy, mających na celu utrzymanie osoby niepełnosprawnej w zatrudnieniu.

Wsparcie będzie udzielane osobie niepełnosprawnej przez organizację pozarządową na podstawie Indywidualnego Budżetu Osoby Niepełnosprawnej.

 • PFRON każdego roku realizacji programu zaprasza przedsiębiorstwa do składania ofert zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ramach programu,
 • z wybranymi przez Zarząd Funduszu potencjalnymi pracodawcami zawierane będą porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji programu,
 • do obsługi konkretnego pracodawcy wyłoniona zostanie w trybie konkursowym jedna organizacja pozarządowa, z którą PFRON podpisze umowę powierzenia realizacji zadania publicznego,

umowa powierzenia realizacji zadania publicznego z Oferentem NGO będzie realizowana i rozliczana w Oddziałach PFRON.

« Can't load message back_to_category from module NewsPlus (lang.ini)

Studenci WSAP to ludzie aktywni, kreatywni i zaangażowani

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.